INFORMACE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 4. 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o zajištění provozu SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 a pravidlech testování žáků od 19. dubna 2021:

Otevření školy pro žáky:dle rozpisu zahájení konzultací – učitel OV si žáky svého oboru převezme u bočního vchodu (čas žákům upřesní učitelé OV jednotlivých oborů, PrŠ – třídní učitel) a odchází s nimi do testovací místnosti, kde si žáci provedou samoodběr.

Žáci mají možnost ubytování od neděle 18. 4. 2021. Chlapci i dívky mají zajištěno ubytování v hlavní budově školy. Vstup do ubytovacího zařízení bude umožněn po provedení testování s negativním výsledkem. Vstup do budovy bude v neděli umožněn v 18.00, 19.30 a 20.15 hodin.

PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:

 • Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nevykazuje: zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břich, průjem), ztrátu chuti
  a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, bude mu vstup do školy umožněn po předložení potvrzení o této skutečnosti (potvrzuje praktický lékař žáka).
 • Osobní přítomnost je žákovi umožněna pouze na základě negativního výsledku testování.
 • Žák po celou dobu přítomnosti ve škole/pracovišti užívá respirátor min. třídy FFP2/KN95.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKA:

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování (zákonný zástupce informuje třídního učitele), škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

Naše škola obdržela pro samoodběry testy Singclean.

Testování žáků bude probíhat každé pondělí a středa podle rozpisu příchodu žáků do školy.

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Učitel vykonává pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si žáci sami provedou test.
 • Testování probíhá dle rozpisu v určených prostorách školy. Dohled nad testováním
  a zapisování výsledků testů vykonávají určení pedagogičtí pracovníci.
 • Pokud si žák není schopen provést samoodběr, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem (dále jen ZZ). Pro ZZ či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
  • Žák přijde do školy sám a po dezinfekci rukou odchází na místo, kde se provádí testování, tam dohlížející osoba žákům vysvětlí a umožní samoodběr.
  • Žák přijde do školy se ZZ – na určeném místě bude pedagogický pracovník, který ZZ a žáky seznámí se samoodběrem. Ten svému dítěti se samoodběrem pomůže a nahlásí výsledek testu učiteli. V případě negativního testu žák odchází do své třídy/pracoviště.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat
  v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví před daným dnem testování na internát/domov mládeže, provede si samoodběr na školou určeném místě. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.
 • Pokud žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost viru SARS CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pokud žák absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní.
 • Má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 • video o tom, jak si má žák udělat samoodběr (testy Singclean): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

KDY SE ŽÁK TESTOVAT NEMUSÍ:

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.

Prosíme o seznámení žáků s instruktážním videem

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáka:https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ - SINGCLEAN testem:

B. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

C. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

D. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

E. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
 • a otočte jej asi 10x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

G.Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

H. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

- negativní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází na pracoviště/třídu,

- pozitivní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází do izolační místnosti, třídní učitel informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Třídní učitel předá žákovi (zák.zást.) potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce/zletilý žák je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře.

- nečitelný/chybný výsledek:test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí provést test znovu.

NÁVRAT DO ŠKOLY:

je možný po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení vydá praktický lékař žáka).

Více informací na:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021, https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-od-19-4.pdf

Vypracovala: Radka Mazancová

V Černovicích 14. 4. 2021