Pokyny k ochraně zdraví při ZZ

Pokyny k zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných zkoušek 2020/2021

Černovice 28. 4. 2021

Škola stanovuje pouze provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání závěrečné zkoušky se řídí těmito principy:

- Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování pro účely závěrečné zkoušky

- Žák nebo student, člen zkušební komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

- Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky umožní škola.

- Pro jiné osoby tuto povinnost škola nemá.

- Ve vztahu k veřejnosti však může škola požadovat doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.

- Škola zajistí testování pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol.

- V případě pozitivního výsledku testování ředitel školy aktuálně řeší se členem zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu, výměnu člena zkušební komise.

- V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.

- Pozitivní výsledek testu žáka před závěrečnou zkouškou může sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu závěrečných zkoušek

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Příchody jsou organizovány tak, aby nemohlo docházet ke shlukování osob. Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

V den konání zkoušky

- Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v případě ústní zkoušky maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Škola si vyhrazuje právo vymezit prostory, ve kterých se žáci a další osoby mohou pohybovat.

V budově školy

- Realizace všech zkoušek se řídí Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným MŠMT ke dni 6. dubna 2021.

- Je zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.

- Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby mají povinnost nosit v prostorách školy respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V době přípravy

- Je povinný respirátor FFP2.

- Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků (platí zejména pro kolektivně konané zkoušky ve třídách).

- Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

-Nádoby na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem i na dalších pracovištích určených pro praktické vyučování.

- Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěny ve třídách

- Je zajištěno časté větrání.

- Důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděn nejméně jednou denně.

- Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, by měla být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nejsou používány alergenní prostředky.

Ústní zkoušky

- V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu.

- V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žáka připravující se žák, případně asistent. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.

- Pro ústní zkoušky je zachován minimální rozestup 1,5 m.

- Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.

- Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

- V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.

- Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. S tímto je nutné počítat při plánování časového rozpisu konání jednotlivých ústních zkoušek.

Praktické zkoušky

- Maximální počet osob ve skupině je 20.

- Při praktické zkoušce musí žáci a pedagogové používat ochranu ústa a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

- Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.

- Při realizaci praktické zkoušky se dodržují také zvýšené hygienické podmínky aktuálně

stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti a to ve vazbě na platné doporučení nebo opatření Ministerstva zdravotnictví.

- Vždy po příchodu do místnosti každý použije dezinfekci na ruce.

- Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup minimálně 1,5 m.

-Současně se dbá na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické

zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a jiných nástrojů s možným využitím dezinfekce.

-Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

V případě, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

-Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák střední školy svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

-Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka u maturitní zkoušky viz § 25 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. U ostatních typů zkoušek je postup totožný.

- Situaci na místě řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v součinnosti se členy zkušební komise.

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění škola zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Mgr. Ing. Karel Matějů

ředitel školy